Algemene voorwaarden Fjyld.​

1. Definities
1.1 Fjyld is de naam waaronder Jan van der Werk, (online) presentatie- en communicatietrainingen geeft. Vestigingsadres: Acacialaan 13, 3053ZA te Rotterdam. Btw-nummer NL804749516(B.01) Fjyld staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24254684.                                

1.2 Onder opdrachtgever wordt bedoelt de organisatie of de persoon die de opdracht (training of consult) verstrekt.

1.3 Met overmacht wordt bedoelt de omstandigheid waarin het voor Fjyld of de opdrachtgever onmogelijk is om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen.

2. Uitwerking 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Fjyld en opdrachtgever als het gaat om het verzorgen van trainingen en coaching.

2.2 Wanneer wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zijn deze afwijkingen slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Bij de toepassing van deze voorwaarden geldt het Nederlands recht. 

3. Concreet
3.1 Overeenkomsten worden in principe per email besloten en zijn op die manier bindend. Op verzoek kan opdrachtgever een offerte krijgen.

3.2 Alle in de correspondentie – en mondeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten (indien van toepassing), tenzij het anders is vermeld.

4. Annulering
Annulering van incompany trainingen meer dan 30 dagen van te voren is kosteloos. Annulering groter of gelijk dan 14 dagen van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan Fjyld van 50% van de trainingskosten. Annulering van 14 tot 7 dagen van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan Fjyld van 75% van de trainingskosten. Annulering korter dan 7 dagen betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan Fjyld van 100% van de trainingskosten. 

Open trainingen
We proberen altijd in goed overleg een nieuwe datum te vinden. Lukt dat niet dan zijn op onze open trainingen de volgende annuleringsvoorwaarden: annuleren kan kosteloos t/m 30 dagen voor de eerste trainingsdag. Annuleren tot 14 dagen van te voren is 50% van de kosten verschuldigd. Annuleren korter dan 7 dagen van te voren is 100% van de kosten verschuldigd. 

5. Betaling
5.1 Fjyld zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training of consult. De opdrachtgever houdt zich aan de verplichting de factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever. 

6. Intellectueel eigendom
6.1 Het intellectueel eigendom van de training, oefeningen, tools, filmpjes, lesmateriaal berust bij Fjyld. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik of alleen met toestemming van Fjyld met bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Fjyld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie.

7.2 Aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Fjyld voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.3 Fjyld is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.4 Fjyld zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Fjyld verzekert dat alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk worden behandeld.

Hoe gaan wij om met privacy? (AVG)

Fjyld te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Acacialaan 13, 3053 ZA Rotterdam
06-10383315

Als Functionaris Gegevensbescherming van Fjyld treedt op: eigenaar Jan van der Werk. Hij is te bereiken via happy@fjyld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fjyld verwerkt emailadressen. Deze database is bescherm en gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via happy@fjyld.nl  – dan verwijderen wij deze informatie.

Fjyld verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling, communicatie over data en inhoudelijk en praktische trainings- en consult gerelateerde zaken. En om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Fjyld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fjyld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 3 jaar na de laatste opdracht of ander contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fjyld verstrekt nooit informatie aan derden.
Fjyld gebruikt geen cookies of vergelijkbare tracking technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fjyld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@presentationprofs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fjyld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fjyld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via happy@fjyld.nl of mobiel: 06-1038331